05/08/2016

Llojet e ndërmarrjeve në Republikën e Maqedonisë

       Ligji për shoqëritë tregtare paraqet ligjin themelor për rregullimin e veprimtarive në Maqedoni, me të cilin përkufizohen llojet e kompanive, procedurat dhe dispozitat për themelimin dhe funksionimin e tyre. Investitorëve të huaj u jepen të drejtat dhe privilegjet e njëjta sikur edhe nënshtetasve të Maqedonisë. Ligji është tërësisht i harmonizuar me direktivat dhe rregulloret e BE-së.

         Në Qytetin e Shkupit, ekzistojnë një numër i madh i përfaqësive lokale juridike, të specializuara në fushën e të drejtës tregtare, që janë të përgatitura dhe në qasje për të ofruar ndihmën e nevojshme.

pdf-page    Закон за трговски друштва