05/08/2016

Профил на град Скопје

Општи Информации
Население 506 926 жители
БДП по жител 314 531МКД
БДП како % од Националниот БДП 45.6%
Површина 571км2
Локација 21°26' источна географска должина и 42° северна географска ширина
Надморска височина 240m
Клима Средна годишна температура 12,4°C. Долги жешки суви лета, Релативно ладни зими со многу магловити денови
Месечна плата 506ЕУР просечна бруто плата
Стапка на невработеност 29.3%

Податоци