Комунални трошоци

          Во случај на пресметка за гринфилд инвестиција, цената на купувањето на земјиште се движи од 1 EUR / м2 во руралните области до 1000 Еур/м2 m при купување од приватни сопственици, во зависност од локацијата и видот на инвестицијата. Во случај на општинска или државна сопственост на земјиштето цената на наддавање започнува од 1 Еур/м2. Инвеститорот мора да плати такси за поврзување на комуналната инфраструктура и снабдување со вода.

Табела 11. Надомест за уредување на градежно земјиште / изразено во евра/м2

Општина Зона Стамбен простор Деловен простор
Град Скопје 1 (Центар, Карпош, дел К.Вода, дел Аеродром 129 153
2 (дел К.Вода, дел Аеродром, дел Г.Баба, дел Чаир) 113 137
3 (дел Г.Баба, дел Чаир) 100 113
4 (дел Д.Петров, Шуто Оризари, дел Бутел 93 97
Бутел приградски 2,5 10
Ѓорче Петров приградски 10 15
Сарај 1 Раовиќ, Паничар 0 0
2 Бојане, Копаница, Семениште, Буковиќ, Горна Матка, Дорце, Горно Свиларе 5 8
3 Шишево, Глумово, Крушопек, Грчец, Рашче, Радуша, Долно Свиларе 8 11
4 Сарај, Љубин, Кондово 10 15,5

*Извор: Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот.

          Трошоците за закуп на деловен простор во Скопје се движат од 10 ЕУР – 12 ЕУР за м2 на месечно ниво, зависно од видот на објектот и локацијата на просторот.

 

Табела 12 Цена на објекти во Град Скопје

Намена/Општина (цени во ЕУР/м2) Карпош Центар Аеродром Кисела Вода
Домување 97.6 97.6 65 65
Стамбен простор 130.08 130.08 55.28 55.28
Комерцијални и деловни центри 97.6 90 81.3 73.2
Производни објекти/хали 1 1 1 1
Јавни објекти 22.8 22.8 19.5 19.5
Спорт и разонода 71.54 71.54 24.70 20.80
Инфраструктурни објекти 71.54 71.54 52 42.28