Водоснабдување

Градот Скопје се снабдува со изворска вода од градскиот водовод и има целосна покриеност со водоводна мрежа.

ЈП “Водовод и канализација” е претпријатие кое управува со водоснабдувањето и одведувањето на отпадните води во Град Скопје, односно главните дејности на претпријатието се:

  • собирање
  • обработка и снабдување со вода
  • отстранување на отпадни води