Shpenzimet komunale

          Në rast të llogaritjes për investimet grinfilld, çmimi i blerjes së truallit sillet prej 1 EUR / m2 në viset rurale deri në 1000 EUR / m2, gjatë blerjes nga pronarët privat, në varësi prej lokalitetit dhe llojit të investimeve. Në rastet kur trualli është në pronësi të komunës ose në pronësi shtetërore, çmimi i ankandit fillon prej 1 EUR / m2. Investitori duhet ti paguaj taksat për kyçjen në infrastrukturën komunale dhe furnizimit me ujë.

Tabela 7. Kompensimi për rregullim të tokës ndërtimore / shprehur në euro /m2

Komuna Zona Hapësira banesore Hapësira afariste
Qyteti i Shkupit 1 (Qendër, Karposh, pjesë e komunësKisella Voda, pjesë e komunës Aerodrom 129 153
2 (pjesë e komunës Kisella Voda, pjesë e komunës Aerodrom, pjesë e komunës G. Baba, pjesë e komunës së Çairit) 113 137
3 (pjesë e komunës së Gazi Babës, pjesë e komunës së Çairit) 100 113
4 (pjesë e komunës Gj.orçe Petrov, pjesë e komunës së Shuto Orizares, pjesë e komunës së Butelit 93 97
Butel Afër urbane 2,5 10
Gjorçe Petrov Afër urbane 10 15
Saraj 1 Raoviq, Paniçar 0 0
2 Bojanë, Kopanicë, Semenishtë, Bukoviq, Matkë e sipërme, Dorce, Svillare e epërme. 5 8
3 Shishevë, Gllumovë, Krushopek. Gërçec, Rashçe, Radushë, Svillare e poshtme 8 11
4 Saraj, Lubin, Kondovë 10 15,5

*Burimi: Agjencia për investime të huaja dhe për promovim të eksportit.

Shpenzimet për qiramarrje të hapësirës afariste në Shkupit sillen prej 10 EUR – 12 EUR për m2në nivel mujorë, në varësi prej llojit të objektit dhe në varësi prej lokalitetit të hapësirës.

 

Tabela 8.Çmimi i objekteve në Qytetin e Shkupit

Qëllimi / Komuna (çmimet në EUR/m2) Karposh Qendër Aerodrom Kisella Voda
Për banim 97.6 97.6 65 65
Hapësirë banesore 130.08 130.08 55.28 55.28
Qendra komerciale dhe afariste 97.6 90 81.3 73.2
Objekte prodhuese / salla 1 1 1 1
Objekte publike 22.8 22.8 19.5 19.5
Sport dhe rekreacion 71.54 71.54 24.70 20.80
Objekte të infrastrukturës 71.54 71.54 52 42.28