Furnizimi me ujë

     Qyteti i Shkupit, furnizohet me ujë burimorë nga sistemi i ujësjellësit të qytetit dhe karakterizohet me mbulim të tërësishëm të rrjetit të ujësjellësit.

N.P. “Ujësjellësi dhe kanalizimi”, është ndërmarrje e cila menaxhon me furnizimin me ujë dhe me mënjanimin e ujërave të zeza në Qytetin e Shkupit, përkatësisht veprimtaritë kryesore të ndërmarrjes janë:

  • mbledhja,
  • përpunimi dhe furnizimi me ujë dhe mënjanimi i
  • ujërave të zeza.