Telekomunikacionet

       Sektori i telekomunikacionit në Maqedoni, vlen si njëri prej sektorëve më të liberalizuar. Për momentin, shërbimet e telefonisë fikse ofrohen prej 8 kompanive, kurse telefonia celulare është në një zhvillim të vazhdueshëm. Prezenca e tre operatorëve të telefonisë celulare, garanton cilësi dhe qasje më të madhe deri te shërbimet. Maqedonia i përcjell trendët botërore të zhvillimit të komunikacionit të internetit dhe mundëson qasje të lehtë dhe të shpejtë deri te interneti përmes një numri të madh të internet provajderëve.

        Për sigurimin e shërbimeve të telekomunikacionit si dhe për realizimin e kyçjeve të telefonisë, në territorin e Qytetit të Shkupit, ekziston rrjeti bashkëkohorë i telekomunikacioneve. Rrjeti celularë në territorin e qytetit, tërësisht është i mbuluar prej të gjithë operatorëve të telefonisë celulare, njëkohësisht ekziston qasja deri te konektimi i internetit (koneksioni kabllovik, ISDN, wireless) në tërë territorin